Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") je obec Dačov Lom verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:  Obec Dačov Lom
Sídlo:                           991 35 Dačov Lom 262
IČO:                             00319279
DIČ:                             2021243125
Bankové spojenie:       VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu IBAN:          SK60 0200 0000 0000 0462 1402
Štatutárny zástupca:    Štefan Škraban, starosta obce
Telefónne číslo:            047/4874121
e-mail:                          starosta@obecdacovlom.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce www.obecdacovlom.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
   Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

   Fotogaléria

   Kalendár