SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") je obec Dačov Lom verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Dačov Lom
Sídlo: 991 35 Dačov Lom 262
IČO: 00319279
DIČ: 2021243125
Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0000 0462 1402
Štatutárny zástupca: Štefan Škraban, starosta obce
Telefónne číslo: 047/4874121
E-mail: starosta@obecdacovlom.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce www.obecdacovlom.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.