SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zaujímavosti

Dobroslav Prístavka - významná osobnosť Dačovho Lomu

Životopis Dobroslava Prístavku

Dobroslav Prístavka sa narodil 5. 2. 1901 v Dolnom Dačov Lome ako jediný syn Márie Prístavkovej rod. Siroňovej a Pavla Prístavku. Vychovávaný v duchu kresťanskej lásky žil do ôsmich rokov v Dačovom Lome, neskôr od r. 1909 v Ďarmotách. Vynikal na cirkevnej základnej škole, s podporou rodiny aj na štúdiách na strednej hospodárskej škole a Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde štúdium úspešne ukončil v r. 1925. Počas ďalšieho života v Bratislave sa do rodného kraja rád vracal aby poradil i pomohol najmä rodičom, ale aj rodákom z Dačovho Lomu a Slovenských Ďarmôt.

Od 1. októbra 1928 do 1. novembra 1948 pôsobil postupne ako výpomocná odborná sila, referent a prednosta Ústavu pre chemickú kontrolu Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych (ŠVÚP) v Bratislave. Po oslobodení bol ich riaditeľom. Bolo to významné postavenie, keďže ústav pokračoval v činnosti kráľovskej uhorskej hospodársko-chemickej stanice, ktorú v r. 1920 včlenili do novovznikajúcich výskumných ústavov. Rozbory a odborné posudky tohto ústavu mali úradnú platnosť pri súdnych sporoch a mohli byť podkladom pre trestné pokračovanie.

Ing. Dobroslav Prístavka položil základy výučby analytickej chémie a základy ústavu analytickej chémie na Slovenkej vysokej škole technickej v Bratislave (SVŠT), kde od r. 1941 pôsobil ako externý pedagóg. Prístavka plne odišiel zo ŠVÚP v r. 1948 a stal sa vedúcim ústavu analytickej chémie SVŠT. Pedagogicky pôsobil aj na Prírodovedeckej fakulte a pre farmaceutov na Lekárskej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity. Na SVŠT bol od 1. apríla 1950 menovaný zástupcom profesora pre odbor analytická chémia. V roku 1950 sa zriadila Katedra analytickej chémie ako jedna z piatich základných katedier odboru chemickotechnologického inžinierstva SVŠT (neskôr Chemickej resp. Chemickotechnologickej fakulty SVŠT). D. Prístavka bol prvým vedúcim katedry analytickej chémie, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1961.

Prof. Prístavka bol vynikajúcim profesorom, ktorý študentom odovzdával nielen odborné vedomosti, ale hlavne ich učil myslieť. Prednášal a osobne riadil laboratórne cvičenia, Jeho prednášky boli doplnené početným predvádzaním jednotlivých analytických reakcií a techník, pričom všetko bolo podložené praktickými príkladmi vyplývajúcimi z bohatej odbornej skúsenosti a podávané s jemu vlastným šarmom. Neľutoval ani čas na skúšky a študent mohol opakovať skúšku dovtedy, kým látku nezvládol aspoň na dvojku. Skúšal verejne za prítomnosti študentov, ktorí sa na skúšku pripravovali. Roky sa používala jeho učebnica Analytická chémia kvalitatívna (SVTL v Bratislave, 1960). D. Prístavka bol tiež významným špecialistom a súdnym znalcom z oblasti potravinárskej analýzy a s týmto zameraním organizoval a viedol aj postgraduálne kurzy pre potravinárskych expertov.

Dobroslav Prístavka bol príjemný spoločenský pán so širokým rozhľadom, všestrannými záujmami cez svetové dianie, šport až po hudbu – obľuboval hru na flaute. Bol to charizmatický profesor s nádherným hlasom, krásnym zovňajškom a úsmevom pod fúzami, obdarený humorom a jedinečným šarmom. Fenomén dobrého a prajného človeka najviac vystihovali jeho štyri zázračné slová: „Ďakujem veľmi pekne, prosím“. Pán profesor naposledy vydýchol dňa 11. júla 1972 v Bratislave.

Vo svojej dobe profesor D. Prístavka patril medzi vynikajúce chemické osobnosti na Slovensku s dopadom do dnešných čias, keďže vďaka jeho vedomostiam, pracovitosti, umeniu dopĺňať prednášky predvádzaním analytických reakcií a techník, a vzťahu k študentom, ale aj trvalej aktívnej spolupráci s inými vysokoškolskými pracoviskami a odbornou praxou položil dobré základy vysokoškolského pracoviska na Slovenskej technickej univerzite.

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. na pozvanie starostu obce Dačov Lom pána Štefana Škrabana odhalili 1. septembra 2019 pamätnú tabuľu profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi. Text pamätnej tabule vyzdvihuje zásluhy prof. Prístavku o rozvoj analytickej chémie. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnil tiež jeden z jej iniciátorov doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., príbuzní prof. Prístavku a veriaci a občania obce Dačov Lom. Slovenská chemická spoločnosť zriadila a udeľuje Cenu Dobroslava Prístavku slovenským chemikom a spoločnostiam, ktorých medzinárodný ohlas vedeckovýskumnej práce dosiahol špičkovú úroveň a výsledky ich práce významne prispeli k rozvoju analytickej chémie a chemicko-analytického skúšobníctva na Slovensku.

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
FCHPT STU v Bratislave